Mieszkania na wynajem długoterminowy

Pokoje i mieszkania w Bydgoszczy. W pełni wyposażone, w atrakcyjnych lokalizacjach. Minimalny okres najmu: 12 miesięcy. Wyposażone w meble oraz sprzęt agd (pralka, lodówka, itp). Dostęp do internetu. Zabezpieczenie: kaucja zwrotna.

Znajdź mieszkanie
Mieszkanie  #7
Mieszkanie #7
18 m2
1000 zł /msc.
Pokój #S42
Pokój #S42
20 m2
800 zł /msc.

Dla najemcy

Podstawowe zasady

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Ogólne Warunki Najmu

Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią Umowy Najmu zawartej pomiędzy Najemcą a Właścicielem.

Przeznaczenie lokalu

Najemca wynajmuje mieszkanie tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. W lokalu nie może być założona firma oraz nie może być prowadzona działalność gospodarcza, chyba, że umowa najmu jednoznacznie na to zezwala.

Goście

Najemca jest odpowiedzialny za osoby przebywające w lokalu w zakresie przestrzegania wszystkich Ogólnych Warunków Najmu.

Hałas

W budynku obowiązują zasady przestrzegania norm w zakresie emitowania hałasu. Godziny powszechnie stosowanej ciszy nocnej: od 22 wieczorem do 6 rano.  Najemca będzie przestrzegał zasad ciszy nocnej i utrzymywał poprawne relacje z sąsiadami (np. wcześniej informował o planowanych spotkaniach towarzyskich i uzyskiwał ich zgodę na złamanie zasad ciszy nocnej)

 Wnętrze lokalu

Malowanie ścian we własnym zakresie na inny kolor zabronione, chyba, że Najemca uzyskał zgodę Właściciela lub Umowa najmu stanowi inaczej. Wyjątkiem jest malowanie wynikające z konieczności przywrócenia lokalu do stanu z początku najmu na skutek nadmiernego ich zniszczenia.

Do wieszania na ścianach obrazków możliwe jest użycie jedynie cienkich gwoździ, zabrania się używania  taśmy klejącej lub innych elementów klejących. Wiercenie dziur w ścianach do powieszenia luster, ciężkich półek i innych ciężkich elementów jest zabronione bez uprzedniego kontaktu z Właścicielem i  uzyskaniem zgody Właściciela.

Czystość

Najemca zobowiązuje się utrzymać czystość w lokalu, ale także przestrzegać zasad porządku i nie pozostawiać zbędnych sprzętów na korytarzu, balkonie. Nie wolno przechowywać żywności na zewnętrznych parapetach. Zasady utrzymania porządku obowiązują też na miejscach postojowych dla pojazdów oraz na podwórku. Nieczystości będą wrzucane wyłącznie do śmietnika. W przypadku najmu mieszkania, w którym występuje segregacja odpadów, Najemca ma obowiązek do ww. segregacji się stosować.

Zakaz palenia

W lokalu i na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Zwierzęta domowe

W lokalu jest zakaz przebywania wszelkich zwierząt, a w szczególności: psy, koty, gryzonie, ptaki, owady ozdobne, zwierzęta egzotyczne, chyba, że Właściciel wyrazi pisemną zgodę i Umowa najmu stanowi inaczej.

Konserwacja lokalu

Najemca zobowiązuje się informować Właściciela o wszystkich usterkach, szkodach i problemach powstających w lokalu. W przypadku nagłym należy najpierw zawiadomić służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, karetkę pogotowia), a potem Właściciela. Koszty napraw powstających z powodu zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego używania lokalu i sprzętów pozostaną po stronie Najemcy, a koszty wynikające z wady sprzed podpisania Umowy Najmu pozostaną po stronie Właściciela.

Najemca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych. Cieknący kran lub przepuszczająca wodę toaleta może spowodować zalanie i dodatkowe zniszczenia a także spowoduje zwiększone zużycie wody, powiększając przy tym opłaty.

Współpraca z administracją budynku i Właścicielem

Najemca zobowiązany jest do współpracy z administracją budynku w zakresie udostępniania lokalu do okresowych przeglądów technicznych (kontroli kominiarskich, elektrycznych, innych) oraz odczytu liczników umieszczonych w lokalu.

Jeśli Najemca nie może udostępnić lokalu do odczytu licznika, jest zobowiązany do przekazania odczytu samodzielnie do administracji lub do gospodarza budynku.

Nieobecność Najemcy podczas przeglądów technicznych po wyczerpaniu wszystkich możliwości w obrębie budynku (np. ustalenie z administracją nowego terminu) będzie raportowana Właścicielowi i będzie podstawą do udostepnienia wejścia do lokalu bez zgody Najemcy.

Inwestycje w lokal

Wszystkie inwestycje w lokal dokonane na koszt Najemcy bez uzgodnienia z Właścicielem i mający trwały charakter np. położenie glazury lub obsadzenie nowej umywalki, po zakończeniu najmu zostaną w lokalu. Poniesione przez Najemcę koszty nie będą uwzględnione w końcowym rozliczeniu.

Szkody spowodowane pod nieobecność Najemcy

Najemca zobowiązany jest informować Właściciela o swojej planowanej nieobecności w lokalu przekraczającej 14 dni.

Przed każdorazowym opuszczeniem lokalu Najemca jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich okien, aby uniknąć szkód spowodowanych nagłą zamianą pogody. Należy również sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały odłączone, gaz wyłączony, a wszystkie krany zakręcone, łącznie z zaworem głównym wody.

Szkody spowodowane zaniedbaniem Najemcy podczas jego nieobecności obciążą Najemcę.

Klucze i zamki

Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest niedopuszczalna. Jeśli Najemca zgubi jedyną parę kluczy, należy skontaktować się jak najszybciej z Właścicielem w celu ustalenia planu postępowania.

Awaryjne otwieranie drzwi obciąży Najemcę następującymi kosztami min.:

  • Dni powszednie między godziną 8 rano a 20 wieczorem – PLN 100,
  • Pozostałe pory, a także święta – PLN 200.

Koszt dorabiania kluczy, ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza dodatkowo obciąży Najemcę.

Korespondencja poprzedniego Najemcy

Jeśli poprzedni Najemca pozostawi nowy adres do korespondencji oraz środki na znaczki i większe koperty – Najemca zobowiązuje się przekazywać korespondencję bez naruszania jej tajemnicy, oczekując takiej samej życzliwości od przyszłego Najemcy.

W przypadku braku pozostawienia nowego adresu przez wcześniejszego Najemcę, bądź środków na przesyłanie korespondencji, nowy Najemca przekaże korespondencję Właścicielowi.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie mieszkania przez Właściciela nie obejmuje osobistych rzeczy Najemcy ani OC Najemcy. Właściciel rekomenduje wykupienie osobistego ubezpieczenia OC przez Najemcę oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.

Prawo do wejścia do lokalu

Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas przeglądów okresowych po uprzednim uzgodnieniu terminu albo bez zgody Najemcy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia).

Prawo wejścia do lokalu przysługuje także, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że lokal został przez Najemcę porzucony bez rozwiązania Umowy najmu.

W przypadku, kiedy w lokalu jest pomieszczenie zamknięte przez Właściciela i nieprzeznaczone do wynajmu (np. pokój) lub inne zamknięte wyposażenie lokalu (np. szafy, pawlacze), Najemca ma zakaz korzystania z ww. pomieszczeń lub wyposażenia. Ponadto, Właściciel ma możliwość wglądu do zamkniętych pomieszczeń lub wyposażenia po uprzednim umówieniu spotkania z Najemcą.

Bezpieczeństwo w lokalu

Najemca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających w lokalu.

W szczególności zabrania się przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych z prawem.

Zakończenie najmu

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się doprowadzić lokal do stanu odnotowanego w protokole zdawczo-odbiorczym. Mieszkanie w dniu odbioru lokalu winno być opróżnione z przedmiotów należących do Najemcy i czyste. Koszty napraw szkód pozostawionych w lokalu oraz koszty sprzątania niewysprzątanego lokalu obciążą Najemcę.

Przekazanie lokalu po godzinie 16 oraz w weekendy i dni wolne od pracy wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 250pln.

Za przedmioty pozostawione przez Najemcę po zakończeniu najmu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Właściciela przed zakończeniem najmu, Właściciel nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Najemcę, jako przeznaczone do wyrzucenia.

Adres do korespondencji

Po zakończeniu najmu Najemca pozostawi Właścicielowi adres, pod którym będzie przebywać w celu przekazywania mu korespondencji.

Jak wynająć, terminy płatności

Umowa zawierana jest zawsze w formie pisemnej, podobnie jak aneksy i Protokół Zdawczo-Odbiorczy.

Umowa precyzuje zawsze termin płatności, podany jest także numer rachunku bankowego do wpłat. Standardowo opłaty za dany miesiąc należy przekazać do 5 dnia danego miesiąca. Rozliczenie zużycia mediów (prąd woda) następuje w okresach cyklicznych, co 2 miesiące.

Kaucja – wymagana w wysokości 1 miesięcznego czynszu. Zwrotna pod warunkiem braku opóźnień w płatnościach oraz zdania mieszkania bez zastrzeżeń w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.

Zakończenie najmu przed czasem

Ze względu na fakt, iż ustalona cena najmu skalkulowana była przy założeniu wynajmowania nieruchomości przez określony czas, a po zakończeniu każdego najmu lokal stoi jakiś okres pusty i nie generuje przychodu, rozwiązując umowę przed czasem musimy zastosować rozwiązanie, które z jednej strony zagwarantuje utrzymanie przychodu w tym okresie, oraz pomoże pokryć koszty związane ze znalezieniem nowego Najemcy, przepisaniem umów, rozliczeniami itd., a z drugiej strony pozwoli Najemcy na zakończenie umowy bez ponoszenia nadmiernych obciążeń finansowych i zwolni z konieczności utrzymywania lokalu do końca trwania umowy.

W większości przypadków możliwe są trzy rozwiązania:

  1. WARIANT I – nowy Najemca zostanie znaleziony przez dotychczasowego Najemcę we własnym zakresie – a po zaakceptowaniu go przez Wynajmującego, zawarta zostanie nowa umowa najmu. Wymogiem jest, aby nowy Najemca posiadał udokumentowane źródło przychodu w wysokości pozwalającej na pokrycie czynszu oraz kosztów utrzymania się. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu z osobą, która nie uzyska akceptacji lub też, postawienia dodatkowych warunków jak np. poręczenie umowy przez rodziców czy innej osoby trzeciej z udokumentowanym źródłem dochodu, itd. Przy wyborze tego wariantu Najemca ponosi wyłącznie koszty administracyjne związane z zawarciem nowej umowy, wprowadzeniem umów do systemu, zakończeniem starej umowy, przyjęciem i wydaniem lokalu, rozliczeniem starej umowy itd., w wysokości 50% obowiązującej stawki czynszu;
  2. WARIANT II – jeśli nie ma czasu/możliwości/ochoty na poszukiwanie nowego Najemcy, możliwe jest zawarcie porozumienia na mocy którego przekazany zostanie lokal w dogodnym dla Najemcy terminie, a poszukiwanie nowego najemcy będzie po stronie Wynajmującego. W takim przypadku koszt utrzymania mieszkania ponoszony będzie tylko do dnia w którym znaleziony będzie nowy Najemca. W tym wariancie opłaty z tytułu najmu zostaną powiększone o kwotę jednomiesięcznego czynszu – z tytułu pokrycia kosztów znalezienia nowego. Możliwe jest także uczestniczenie w procesie poszukiwania – poprzez dodanie ogłoszeń – a obsługa potencjalnych zainteresowanych (pokazywanie mieszkań itp.),  realizowane jest przez Wynajmującego bez angażowania Najemcy.
  3. WARIANT III – dla osób niezainteresowanych uczestniczeniem w procesie poszukiwania nowego Najemcy i nie chcących brać na siebie jakiegokolwiek ryzyka związanego z poszukiwaniem nowego Najemcy – wymagane jest wniesienia opłaty w wysokości trzykrotności czynszu, z czego jeden czynsz przeznaczony jest przez nas na pokrycie kosztów znalezienia nowego najemcy, a dwa kolejne czynsze pokrywają okres oczekiwania na kolejnego najemcę. Choć zazwyczaj udaje się znaleźć nowego najemcę w terminie 1 miesiąca, czasem zdarza się, iż mieszkanie stoi puste dłużej niż 2 miesiące, a w ten sposób całe ryzyko związane z czasem oczekiwania na kolejnego Klienta jest ponoszone przez naszą Wynajmującego.

Proszę pamiętać, że aby skorzystać z któregoś z wariantów konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia, a niniejsza informacja nie stanowi oferty zmiany łączącej strony umowy i poczytywana winna być wyłącznie jako część procesu negocjacji w zakresie wcześniejszego zakończenia umowy.

 

Zdanie mieszkania

Po zakończeniu najmu lokal należy zdać w stanie niepogorszonym. Wszelkie naprawy/malowanie/czyszczenie można wykonać we własnym zakresie lub zlecić profesjonalnej firmie. Najdroższym rozwiązaniem jest przeznaczenie kaucji na w/w czynności.

Proszę szczególnie zwrócić uwagę na podstawowe elementy:

okna – umyte oraz wyprane firanki

łazienka – wyczyszczona kabina prysznicowa, taoleta, pralka

wyczyszczone i opróżnione szafki, podłoga umyta, ściany wyczyszczone/odświeżone

Przedłużenie umowy

Najpóźniej miesiąc przed zakończeniem umowy najmu można powiadomić o chęci przedłużenia umowy najmu (telefon/sms). Jeśli nie było opóźnień w płatnościach, umowa zostanie przedłużona.

Zniszczony sprzęt, awarie - co zrobić?

Drobne naprawy, wynikające z bieżącego użytkowania, zawsze są kosztem po stronie najemcy. W przypadku awarii sprzętu, nie spowodowanych np z błędami użytkowania (pralka, lodówka) – sprzęt zostanie naprawiony przez właściciela mieszkania.

Wszelkie awarie wodnokanalizacyjne należy natychmiast zgłaszać odpowiednim służbom oraz właścicielowi. Bezwzględnie należy także zadbać o zabezpieczenie mienia: zamknąć dopływ wody, wyłączyć sprzęty elektryczne.

Właściciel rekomenduje wykupienie ubezpieczenia OC przez Najemcę oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.