Warunki Najmu

Warunki Najmu

Kto może wynająć i na jakich warunkach.

Kto? Wynająć może osoba pełnoletnia, posiadająca stałe źródło dochodu.

Kaucja? Jest wymagana, w wysokości jednomiesięcznego czynszu. W skład czynszu wchodzi zaliczka za media (woda i ogrzewanie) oraz opłaty administracyjne oraz śmieci. Prąd płatny w cyklach co 2-miesiące, wg wskazań licznika. W ramach opłaty czynszowej dostępny jest też sygnał TV oraz internet (wi-fi).

Faktura? Oczywiście tak. Możliwe jest także zameldowanie w miejscu najmu.

Zwierzęta? Niestety nie są akceptowane, podobnie jak palenie w mieszkaniu.

Ogólne Warunki Najmu

Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią Umowy Najmu zawartej pomiędzy Najemcą a Właścicielem. W naszej Umowie stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3

Przeznaczenie lokalu

Najemca wynajmuje mieszkanie tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. W lokalu nie może być założona firma oraz nie może być prowadzona działalność gospodarcza, chyba, że umowa najmu jednoznacznie na to zezwala.

Goście

Najemca jest odpowiedzialny za osoby przebywające w lokalu w zakresie przestrzegania wszystkich Ogólnych Warunków Najmu.

Hałas

W budynku obowiązują zasady przestrzegania norm w zakresie emitowania hałasu. Godziny powszechnie stosowanej ciszy nocnej: od 22 wieczorem do 6 rano.  Najemca będzie przestrzegał zasad ciszy nocnej i utrzymywał poprawne relacje z sąsiadami (np. wcześniej informował o planowanych spotkaniach towarzyskich i uzyskiwał ich zgodę na złamanie zasad ciszy nocnej)

 Wnętrze lokalu

Malowanie ścian we własnym zakresie na inny kolor zabronione, chyba, że Najemca uzyskał zgodę Właściciela lub Umowa najmu stanowi inaczej. Wyjątkiem jest malowanie wynikające z konieczności przywrócenia lokalu do stanu z początku najmu na skutek nadmiernego ich zniszczenia.

Do wieszania na ścianach obrazków możliwe jest użycie jedynie cienkich gwoździ, zabrania się używania  taśmy klejącej lub innych elementów klejących. Wiercenie dziur w ścianach do powieszenia luster, ciężkich półek i innych ciężkich elementów jest zabronione bez uprzedniego kontaktu z Właścicielem i  uzyskaniem zgody Właściciela.

Czystość

Najemca zobowiązuje się utrzymać czystość w lokalu, ale także przestrzegać zasad porządku i nie pozostawiać zbędnych sprzętów na korytarzu, balkonie. Nie wolno przechowywać żywności na zewnętrznych parapetach. Zasady utrzymania porządku obowiązują też na miejscach postojowych dla pojazdów oraz na podwórku. Nieczystości będą wrzucane wyłącznie do śmietnika. W przypadku najmu mieszkania, w którym występuje segregacja odpadów, Najemca ma obowiązek do ww. segregacji się stosować.

Zakaz palenia

W lokalu i na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Zwierzęta domowe

W lokalu jest zakaz przebywania wszelkich zwierząt, a w szczególności: psy, koty, gryzonie, ptaki, owady ozdobne, zwierzęta egzotyczne, chyba, że Właściciel wyrazi pisemną zgodę i Umowa najmu stanowi inaczej.

Konserwacja lokalu

Najemca zobowiązuje się informować Właściciela o wszystkich usterkach, szkodach i problemach powstających w lokalu. W przypadku nagłym należy najpierw zawiadomić służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, karetkę pogotowia), a potem Właściciela. Koszty napraw powstających z powodu zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego używania lokalu i sprzętów pozostaną po stronie Najemcy, a koszty wynikające z wady sprzed podpisania Umowy Najmu pozostaną po stronie Właściciela. 

Najemca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych. Cieknący kran lub przepuszczająca wodę toaleta może spowodować zalanie i dodatkowe zniszczenia a także spowoduje zwiększone zużycie wody, powiększając przy tym opłaty.

Współpraca z administracją budynku i Właścicielem

Najemca zobowiązany jest do współpracy z administracją budynku w zakresie udostępniania lokalu do okresowych przeglądów technicznych (kontroli kominiarskich, elektrycznych, innych) oraz odczytu liczników umieszczonych w lokalu.

Jeśli Najemca nie może udostępnić lokalu do odczytu licznika, jest zobowiązany do przekazania odczytu samodzielnie do administracji lub do gospodarza budynku.

Nieobecność Najemcy podczas przeglądów technicznych po wyczerpaniu wszystkich możliwości w obrębie budynku (np. ustalenie z administracją nowego terminu) będzie raportowana Właścicielowi i będzie podstawą do udostepnienia wejścia do lokalu bez zgody Najemcy.

Inwestycje w lokal

Wszystkie inwestycje w lokal dokonane na koszt Najemcy bez uzgodnienia z Właścicielem i mający trwały charakter np. położenie glazury lub obsadzenie nowej umywalki, po zakończeniu najmu zostaną w lokalu. Poniesione przez Najemcę koszty nie będą uwzględnione w końcowym rozliczeniu.

Szkody spowodowane pod nieobecność Najemcy

Najemca zobowiązany jest informować Właściciela o swojej planowanej nieobecności w lokalu przekraczającej 14 dni.

Przed każdorazowym opuszczeniem lokalu Najemca jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich okien, aby uniknąć szkód spowodowanych nagłą zamianą pogody. Należy również sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały odłączone, gaz wyłączony, a wszystkie krany zakręcone, łącznie z zaworem głównym wody.

Szkody spowodowane zaniedbaniem Najemcy podczas jego nieobecności obciążą Najemcę.

 Klucze i zamki

Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest niedopuszczalna. Jeśli Najemca zgubi jedyną parę kluczy, należy skontaktować się jak najszybciej z Właścicielem w celu ustalenia planu postępowania.

Awaryjne otwieranie drzwi obciąży Najemcę następującymi kosztami min.:

  • Dni powszednie między godziną 8 rano a 20 wieczorem – PLN 100,
  • Pozostałe pory, a także święta – PLN 200.

Koszt dorabiania kluczy, ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza dodatkowo obciąży Najemcę.

Korespondencja poprzedniego Najemcy

Jeśli poprzedni Najemca pozostawi nowy adres do korespondencji oraz środki na znaczki i większe koperty – Najemca zobowiązuje się przekazywać korespondencję bez naruszania jej tajemnicy, oczekując takiej samej życzliwości od przyszłego Najemcy.

W przypadku braku pozostawienia nowego adresu przez wcześniejszego Najemcę, bądź środków na przesyłanie korespondencji, nowy Najemca przekaże korespondencję Właścicielowi.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie mieszkania przez Właściciela nie obejmuje osobistych rzeczy Najemcy ani OC Najemcy. Właściciel rekomenduje wykupienie osobistego ubezpieczenia OC przez Najemcę oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.

Prawo do wejścia do lokalu

Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas przeglądów okresowych po uprzednim uzgodnieniu terminu albo bez zgody Najemcy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia).

Prawo wejścia do lokalu przysługuje także, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że lokal został przez Najemcę porzucony bez rozwiązania Umowy najmu.

W przypadku, kiedy w lokalu jest pomieszczenie zamknięte przez Właściciela i nieprzeznaczone do wynajmu (np. pokój) lub inne zamknięte wyposażenie lokalu (np. szafy, pawlacze), Najemca ma zakaz korzystania z ww. pomieszczeń lub wyposażenia. Ponadto, Właściciel ma możliwość wglądu do zamkniętych pomieszczeń lub wyposażenia po uprzednim umówieniu spotkania z Najemcą.

 Bezpieczeństwo w lokalu

Najemca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających w lokalu.

W szczególności zabrania się przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych z prawem.

Zakończenie najmu

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się doprowadzić lokal do stanu odnotowanego w protokole zdawczo-odbiorczym. Mieszkanie w dniu odbioru lokalu winno być opróżnione z przedmiotów należących do Najemcy i czyste. Koszty napraw szkód pozostawionych w lokalu oraz koszty sprzątania niewysprzątanego lokalu obciążą Najemcę.

Przekazanie lokalu po godzinie 16 oraz w weekendy i dni wolne od pracy wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości 250pln.

Za przedmioty pozostawione przez Najemcę po zakończeniu najmu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Właściciela przed zakończeniem najmu, Właściciel nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Najemcę, jako przeznaczone do wyrzucenia.

Adres do korespondencji

Po zakończeniu najmu Najemca pozostawi Właścicielowi adres, pod którym będzie przebywać w celu przekazywania mu korespondencji.

.