Zakończenie najmu przed czasem

Zakończenie najmu przed czasem

Zakończenie najmu przed czasem

Ze względu na fakt, iż ustalona cena najmu skalkulowana była przy założeniu wynajmowania nieruchomości przez określony czas, a po zakończeniu każdego najmu lokal stoi jakiś okres pusty i nie generuje przychodu, rozwiązując umowę przed czasem musimy zastosować rozwiązanie, które z jednej strony zagwarantuje utrzymanie przychodu w tym okresie, oraz pomoże pokryć koszty związane ze znalezieniem nowego Najemcy, przepisaniem umów, rozliczeniami itd., a z drugiej strony pozwoli Najemcy na zakończenie umowy bez ponoszenia nadmiernych obciążeń finansowych i zwolni z konieczności utrzymywania lokalu do końca trwania umowy.

W większości przypadków możliwe są trzy rozwiązania:

WARIANT I:

nowy Najemca zostanie znaleziony przez dotychczasowego Najemcę we własnym zakresie – a po zaakceptowaniu go przez Wynajmującego, zawarta zostanie nowa umowa najmu. Wymogiem jest, aby nowy Najemca posiadał udokumentowane źródło przychodu w wysokości pozwalającej na pokrycie czynszu oraz kosztów utrzymania się.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu z osobą, która nie uzyska akceptacji lub też, postawienia dodatkowych warunków jak np. poręczenie umowy przez rodziców czy innej osoby trzeciej z udokumentowanym źródłem dochodu, itd.

Przy wyborze tego wariantu Najemca ponosi wyłącznie koszty administracyjne związane z zawarciem nowej umowy, wprowadzeniem umów do systemu, zakończeniem starej umowy, przyjęciem i wydaniem lokalu, rozliczeniem starej umowy itd., w wysokości 50% obowiązującej stawki czynszu, min. 500zł;

WARIANT II

Jeśli nie ma czasu/możliwości/ochoty na poszukiwanie nowego Najemcy, możliwe jest zawarcie  porozumienia na mocy którego przekazany zostanie lokal w dogodnym dla Najemcy terminie, a poszukiwanie nowego najemcy będzie po stronie Wynajmującego. W takim przypadku koszt utrzymania mieszkania ponoszony będzie tylko do dnia w którym znaleziony będzie nowy Najemca.

W tym wariancie opłaty z tytułu najmu zostaną powiększone o kwotę jednomiesięcznego czynszu – z tytułu pokrycia kosztów znalezienia nowego najemcy. Możliwe jest także uczestniczenie w procesie poszukiwania – poprzez dodanie ogłoszeń – a obsługa potencjalnych zainteresowanych (pokazywanie mieszkań itp.),  realizowane jest przez Wynajmującego bez angażowania Najemcy.

WARIANT III:

Dla osób niezainteresowanych uczestniczeniem w procesie poszukiwania nowego Najemcy i nie chcących brać na siebie jakiegokolwiek ryzyka związanego z poszukiwaniem nowego Najemcy – wymagane jest wniesienia opłaty w wysokości trzykrotności czynszu.

Stawka ta wystarcza na pokrycie kosztów znalezienia nowego najemcy: ogłoszenia,  prezentacje, agencje pośrednictwa najmu oraz rekompensuje okres oczekiwania na kolejnego najemcę. Choć zazwyczaj udaje się znaleźć nowego najemcę w terminie 1 miesiąca, czasem zdarza się, iż mieszkanie stoi puste dłużej niż 2 miesiące, a w ten sposób całe ryzyko związane z czasem oczekiwania na kolejnego Klienta jest ponoszone przez naszą Wynajmującego. 

Proszę pamiętać, że aby skorzystać z któregoś z wariantów konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia, a niniejsza informacja nie stanowi oferty zmiany łączącej strony umowy i poczytywana winna być wyłącznie jako część procesu negocjacji w zakresie wcześniejszego zakończenia umowy.


Pamiętaj proszę, że :

  1. przekazanie lokalu po godzinie 16 oraz w weekendy i dni wolne od pracy wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną;
  2. lokal powinien być przekazany w takim samym stanie w jakim został przez Ciebie przyjęty. Jeśli jakaś część lokalu wymaga naprawy, malowania, wymiany, możesz tego dokonać przed zakończeniem umowy we własnym zakresie. Możesz także zlecić wykonanie tej czynności naszej firmie – w takim wypadku koszt naprawy ustalony będzie w ramach indywidualnej wyceny. Jeśli pozostawisz lokal nienaprawiony, konieczne będzie zastępcze wykonanie tych czynności przez nas, co wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów;
  3. pamiętaj, aby lokal był posprzątany i gotowy do wydania kolejnemu najemcy. Jeśli konieczne okaże się wykonanie sprzątania lub nie masz na to czasu i ochoty nie ma problemu załatwimy to za Ciebie. Mamy w naszej ofercie Panią od sprzątania która załatwi to za Ciebie, ale poprosimy Cię o pokrycie związanych z tym kosztów; Sprzątanie obejmuje także kabinę prysznicową, firanki itp 🙂